ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล หนองฉาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 7 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256397,61086,37797,65017,856--------299,493
256217,20078,028117,54879,88768,72155,73246,465102,09889,840137,58566,23067,460926,794
25617,5842,73337,59333,59761,25062,08752,59652,45836,87048,34448,85835,080479,050
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 ก.ย. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,621,187
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,326,524
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี