หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง
วิสัยทัศน์  "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
คณะผู้บริหาร
และพนักงานทต.หนองฉาง
บุคลากรที่พร้อมบริการอย่างเต็มที่
อาชีพของประชาชน
ในตำบลหนองฉาง
การเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลหนองฉาง
จ.อุทัยธานี
เทศบาลตำบลหนองฉาง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
และพร้อมมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านสาธารณสุข
การเกษตรตามแนว
พระราชดำริ
การเกษตรพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
นายดำรงค์ นพรัตน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองฉาง
เทศบาลตำบล
หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
1
2
3
4
5
     
 
    
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
     
 
 
    

 
    
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  บริการขั้นพื้นฐาน
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  สาธารณูปโภค
 
     
 
     
 


            
 
ประกาศ การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองฉาง [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ปฏิทินการปฏิบัติงา [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
 
อบต.หนองกลางดง แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทัพหลวง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทัพหลวง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกลางดง แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกลางดง แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกลางดง แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองฉาง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม สนับสนุนอาหารเเละเครื่องดื่มด่านคัดกรอง COVID-19 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศรายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตร [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
              
 
เทศบาลตำบลหนองฉาง
     
 
    
 
เบี้ยผู้สูงอายุกำหดเข้า บ/ช ธนาคารออมสินของทุกวันที่เท่าไร (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 1896  ตอบ 1  
ข้างบ้านส่งเสียงดัง (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 671  ตอบ 1  
คนหนองฉางอยากได้โลตัส (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 3703  ตอบ 6  
เทิดทูลสถาบัน (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 310  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน (10 มิ.ย. 2559)    อ่าน 525  ตอบ 1  
    
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. เพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 207 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 82 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 54 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 77 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 43 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เเละกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 62 
การประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลการปฏิบัติงานเเละการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-887-1111
เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 056-532-333
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองฉาง
จำนวนผู้เข้าชม 4,326,636 เริ่มนับ 15 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์     
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10