หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
     
 
    
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
     
 
 
    

 
    
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  บริการขั้นพื้นฐาน
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  สาธารณูปโภค
 
     
 
     
 


            
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำน [ 25 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพร้อมประดับตกแต่งซุ้ [ 25 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลและชุดแท่น [ 25 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำน [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพร้อมประดับตกแต่งซุ้ [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลและชุดแท่น [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 รา [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉางเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยาน [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย โครงการคนสุขฤทัยใส่ใจสุขภาพ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขฤทัย โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาห [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
              
 
เทศบาลตำบลหนองฉาง
     
 
    
 
เบี้ยผู้สูงอายุกำหดเข้า บ/ช ธนาคารออมสินของทุกวันที่เท่าไร (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 438  ตอบ 1  
ข้างบ้านส่งเสียงดัง (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 494  ตอบ 1  
คนหนองฉางอยากได้โลตัส (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 3040  ตอบ 6  
    
 
    
 
อบต.หนองกระทุ่ม สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เนินแจง สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง บ้านของคุณมีสมุนไพรที่ประโยชน์มากมายพวกนี้บ้างหรือเปล่า (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองขาหย่าง สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองนางนวล สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.หาดทนง สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ท่าโพ สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
    
 
 
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน (ด่วนที่สุด) [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
การตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ของ อปท. [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/62 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมุลฯ ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 207 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 118 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 232 
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินงานผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 139 
ขอความร่วมมือให้ อปท. ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 188 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) (ด่วนที่สุด) [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 249 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ด่วนที่สุด [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 214 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2552