หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2552
 
 
 
 
 
 
  แนวทางการพัฒนาระบบผังเมืองรวม
  แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม
    และสาธารณูปโภค
  แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค/ระบบประปา
 
 
 
  แนวทางการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการ
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเฝ้าระวังทรัพยากร
    ธรรมชาติ
  แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
 
  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า
  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 
 
 
  แนวทางการป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยและส่งเสริมคุณภาพ
    ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
  แนวทางสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ต่างๆในชุมชนให้มี
    ความสะอาดและความปลอดโรค
  แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
  แนวทางการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
  แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
  แนวทางการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    และการดำเนินการงานเมืองน่าอยู่
  แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาล
  แนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงาน
    ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
  แนวทางการปรับปรุงระเบียบทะเบียนและเอกสารของเทศบาล
  แนวทางการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
  แนวทางการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้
  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร